Kraj beze stínu

Facebook Instagram


Obec Krumvíř si Vás dovoluje pozvat

na regionální kolo soutěže ve verbuňku na Hanáckém Slovácku
10. 6. 2023, Krumvíř

 

Vážení přátelé, zástupci obcí, vedoucí folklorních souborů, milí verbíři, 

dovolujeme si Vás tímto pozvat na regionální kolo soutěže ve verbuňku na Hanáckém Slovácku, které se uskuteční v Krumvíři. 
Dále si Vás tímto dovolujeme požádat o předání informace případným zájemcům o verbuňk ve vašem okolí.

Soutěž proběhne v rámci folklorního festivalu Kraj beze stínu v Krumvíři dne 10. června 2023. Hudbou verbíře doprovodí CM Šmytec.

  

Soutěže se mohou zúčastnit amatérští tanečníci bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy nějakého kolektivu pěstujícího lidový tanec. Spodní hranicí je 15 let, horní věková hranice není stanovena.

Soutěžní vystoupení jsou veřejná a jejich nejnižší časový limit je dán čtyřmi slokami verbuňkové písně takto: nejméně jedna sloka zpěv, nejméně tři sloky tanec. Každému soutěžícímu bude umožněna zkouška s doprovodnou cimbálovou muzikou. Soutěžící není povinen zkoušku s doprovodnou muzikou absolvovat. Pořadí soutěžních vystoupení bude určeno losem.

Vítěz soutěže postupuje přímo do finále soutěže na MFF ve Strážnici 2023, soutěžící, kteří se umístí na 2. až 6. místě, postupují do předkola soutěže na MFF ve Strážnici 2023.

 

Odborná porota bude hodnotit:

  1.  předzpěv – jeho intonační čistotu, zvládnutí nářečí, celkový výraz zpěvu a pohybového výrazu,
  2. tanec-náročnost, množství, pestrost, návaznost a úroveň provedení kroků a figur – cifer ve vztahu k možnostem, které dává regionální taneční styl, prostorové uspořádání, kompozici a gradaci tance, zvládnutí a dodržení regionálního tanečního stylu, celkovou úroveň zvládnutí technické a výrazové stránky,
  3. vzhled kroje – klobouk nesmí být upevněn, boty nesmí být v jevištním provedení, kroj nebude mít charakter jevištního kostýmu, kroj musí mít současnou sváteční podobu, vzhled kroje musí odpovídat regionálnímu slováckému typu prezentovaného verbuňku.

Práce odborné poroty: porota rozhoduje prostou většinou hlasů a může jako pomocné prostředky používat systémy, které usnadňují hodnocení (např. bodování). Rozhodující formou hodnocení je však diskuse a hlasování. Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda poroty, kterým bude Mgr. Miroslav Vymazal, garant soutěže za region Hanácké Slovácko.

 

Celý statut soutěže naleznete na:  www.krajbezestinu.cz/statut

 

Organizační pokyny: 
Přihlášky do soutěže naleznete na: https://krajbezestinu.cz/prihlaska . Závazný termín přihlášení je do 30. 4. 2023.

Další organizační pokyny budou přihlášeným verbířům zaslány emailem v průběhu měsíce května. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku verbíře zaslanou po tomto termínu.

 

Za programovou a organizační radu festivalu KBS 2023 
Marie Šebestová 
Tel. 777 121 861