Kraj beze stínu

Facebook Instagram

Statut soutěže

o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku, region Hanácké Slovácko, Krumvíř 2017

1. Soutěžní vystoupení jsou veřejná a jejich nejnižší časový limit je dán čtyřmi slokami verbuňkové písně takto: nejméně jedna sloka zpěv, nejméně tři sloky tanec. Každému soutěžícímu bude umožněna zkouška s doprovodnou cimbálovou muzikou, kterou zajišťuje výhradně pořadatel soutěže, v časovém limitu, který vyplyne z počtu soutěžících u vybrané muziky. Soutěžící není povinen zkoušku s doprovodnou muzikou uskutečnit. Pořadí soutěžních vystoupení bude určeno losem.

2. Do soutěže se soutěžící nominuje následujícím způsobem: a. Soutěže se mohou zúčastnit amatérští tanečníci bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy nějakého kolektivu, pěstujícího lidový tanec. Spodní hranicí je 15 let, horní věková hranice není stanovena.

3. Vítěz soutěže postupuje přímo do finále soutěže na MFF ve Strážnici 2017, soutěžící, kteří se umístí na 2. až 6. místě postupují do předkola soutěže na MFF ve Strážnici 2017.

4. Porota regionálního kola může navrhnout tanečníkům, kteří se při konkrétním regionálním kole umístili na 7. a 8. místě, aby v řádném termínu zaslali přihlášku do předkola soutěže ve Strážnici jako tzv. náhradníci.

5. Soutěžící je povinen dodržovat závazný časový harmonogram soutěže a všechny organizační pokyny jejího realizačního štábu ve znění uvedeném v písemné informaci, kterou každý soutěžící obdrží před příjezdem do Krumvíře. O změnách vyplývajících z řešení případných krizových situací v průběhu soutěže rozhoduje programová rada a předseda odborné poroty.

6. Jedinou možnou formou přístupu do soutěže při dodržení pravidel nominace je písemná přihláška dodaná vždy do 15. května příslušného roku konání soutěže. Pro přijetí přihlášek je rozhodující datum poštovního razítka či e-mailu. K přihlášce je nutno přiložit notaci a text písně, s níž bude tanečník soutěžit, aby se mohla doprovodná muzika na jeho vystoupení připravit. Povinnost přiložit notaci a text písně odpadá, absolvuje-li tanečník zkoušku po osobní dohodě s muzikou zajištěnou pořadatelem v termínu ještě před zahájením v Krumvíři. Osobní přihlášky před regionálním kolem v den konání soutěže nebudou přijímány.

7. Odborná porota bude hodnotit: a. předzpěv – jeho intonační čistotu, zvládnutí nářečí, celkový výraz zpěvu a pohybového výrazu b. tanec - náročnost, množství, pestrost, návaznost a úroveň provedení kroků a figur - cifer ve vztahu k možnostem, které dává regionální taneční styl; prostorové uspořádání, kompozici gradaci tance; zvládnutí a dodržení regionálního tanečního stylu; celkovou úroveň zvládnutí technické a výrazové stránky c. vzhled kroje – klobouk nesmí být upevněn, boty nesmí být v jevištním provedení, kroj nebude mít charakter jevištního kostýmu, kroj musí mít současnou sváteční podobu, vzhled kroje musí odpovídat regionálnímu slováckému typu prezentovaného verbuňku

8. Práce odborné poroty: Porota rozhoduje prostou většinou hlasů a může jako pomocné prostředky používat systémy, které usnadňují hodnocení (např. bodování). Rozhodující formou hodnocení je však diskuse a hlasování. Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda poroty.

Statut zpracoval: pořadatel regionální soutěže Obec Krumvíř.